Umowa użytkownika

Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez użytkowników z materiałów i usług portalu informacyjnego „wmn.expertexpro.com/pl/”.

1. Terminy i definicje

1.1 „Witryna” - projekt internetowy, portal informacyjny zawierający informacje o rozrywce i wiadomościach dostępne w Internecie pod adresem „https://wmn.expertexpro.com/pl/”;

1.2 „Właściciel” jest administratorem witryny, właścicielem wyłącznych praw do korzystania z witryny, w tym zawartych w niej programów komputerowych i baz danych, materiałów informacyjnych, obrazów graficznych będących elementami interfejsu użytkownika oraz innych chronionych obiektów, które są częścią witryny, oraz także w zakresie projektowania Witryny, zarządzania Witryną i innych działań związanych z korzystaniem z niej;

1.3 „Użytkownik” - każda osoba korzystająca z funkcjonalności Witryny, w tym przeglądanie, kopiowanie, przesyłanie wszelkiego rodzaju informacji z dowolnej sekcji Witryny;

1.4 „Umowa” - niniejsza Umowa zawarta między Właścicielem strony „https://wmn.expertexpro.com/pl/” a Użytkownikiem;

1.5 „Dane osobowe” - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do ustalenia osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych);

1.6 „Przetwarzanie danych osobowych” - dowolna akcja (operacja) lub zestaw akcji (operacji) wykonywana przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, akumulacja, przechowywanie, wyjaśnienie (aktualizacja, zmiana), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

1.7 „Poufność danych osobowych” - wymóg, aby Operator lub inna osoba, która uzyskała dostęp do danych osobowych, przestrzegali wymogu, aby nie zezwalać na ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu danych osobowych lub obecności innej podstawy prawnej.

1.8 „Impreza i imprezy” - Właściciel lub Użytkownik indywidualnie lub Właściciel lub Użytkownik razem.

2. Warunki ogólne

2.1 Przedmiotem niniejszej Umowy użytkownika jest relacja między administratorem a właścicielem praw autorskich do Witryny, a Użytkownikiem dotycząca korzystania z Witryny i wyników działalności intelektualnej zamieszczonych na niej, a także innych materiałów Witryny;

2.2 Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, Kodeksu cywilnego Ukrainy. Zgoda (akceptacja) Użytkownika na warunkach niniejszej Umowy jest uważana za faktyczne korzystanie z Witryny i jej materiałów;

2.3 Korzystanie z materiałów i usług Witryny podlega obowiązującym przepisom Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, krajów WNP, traktatom i porozumieniom krajów WNP, a także normom traktatów międzynarodowych;

2.4 Uzyskując dostęp do materiałów w Witrynie, uznaje się, że użytkownik przystąpił do niniejszej Umowy;

2.5 Administracja witryny ma prawo w dowolnym momencie jednostronnie zmienić warunki niniejszej Umowy. Takie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu w Witrynie nowej wersji Umowy. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z dokonanymi zmianami, jest on zobowiązany odmówić dostępu do Witryny, zaprzestać korzystania z materiałów i usług Witryny;

2.6 Odsyłacz do dowolnej witryny, produktu, usługi, wszelkich informacji o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym, w tym reklamy kontekstowe publikowane w witrynie, nie stanowi poparcia ani rekomendacji tych produktów (usług) przez właściciela. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne za pośrednictwem linków umieszczonych na stronie;

2.7Wszystkie informacje i materiały zamieszczone na tej stronie są prezentowane bez gwarancji, że nie mogą zawierać błędów;

2.8 Uznanie przez sąd postanowienia Umowy za nieważne lub niewykonalne nie pociąga za sobą nieważności innych postanowień Umowy;

2.9 Witryna może zawierać treści nieprzeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia (18+). Użytkownik poniżej 18 roku życia wyraża zgodę na powstrzymanie się od przeglądania materiałów Witryny przeznaczonych dla dorosłych odbiorców.

3. Materiał użyty na stronie

3.1 Właściciel witryny informuje użytkownika, że ​​materiały zamieszczone i wykorzystane w witrynie, a mianowicie filmy, zdjęcia lub materiały tekstowe, mogą zostać wypożyczone przez właściciela witryny z otwartych źródeł lub wykorzystane na podstawie otwartej licencji;

3.2 Właściciel strony, pożyczając i wykorzystując materiały, umieszczając je na stronie, gwarantuje nazwisko lub pseudonim autora takiego materiału, a także odniesienie do źródła pożyczenia takiego materiału;

3.3 Wskazany w 3.2. niniejszej umowy właściciel witryny podejmuje działania, jeśli istnieje realna możliwość - jeśli autor materiału jest wskazany w witrynie - źródle pożyczki.

4. Polityka prywatności

4.1 Dane osobowe upoważnione do przetwarzania zgodnie z niniejszą umową są przekazywane przez użytkownika poprzez wypełnienie specjalnego formularza, który umożliwia subskrypcję dystrybucji materiałów w Witrynie i zawiera następujące informacje: adres e-mail użytkownika (e-mail);

4.2 Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela Witryny do dostarczania Użytkownikowi materiałów Witryny za jego zgodą, wysyłając je na adres e-mail wskazany przez użytkownika;

4.3 Właściciel strony zgadza się:

4.3.1 Upewnij się, że poufne informacje są poufne, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika, a także nie sprzedawaj, nie wymieniaj, nie publikuj ani nie ujawniaj w inny możliwy sposób przekazywanych danych osobowych użytkownika;

4.3.2 Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną w celu ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach biznesowych.

4.3.3 W celu zablokowania danych osobowych związanych z danym użytkownikiem od momentu odwołania lub żądania użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku ujawnienia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

5. Obowiązki użytkownika

5.1 Użytkownik zgadza się nie podejmować działań, które mogą zostać uznane za naruszenie przepisów Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, krajów WNP lub prawa międzynarodowego, w tym w dziedzinie własności intelektualnej, praw autorskich i / lub praw pokrewnych, a także wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenie normalnego działania Witryny i usług Witryny;

5.2 Zabrania się używania tekstu lub materiałów graficznych Witryny bez zgody właścicieli praw autorskich. Użytkownikowi nie wolno kopiować, przedrukowywać, publikować materiałów Witryny w innych publikacjach bez zgody Właściciela;

5.3 Podczas cytowania tekstu lub materiałów graficznych Witryny, w tym dzieł chronionych prawem autorskim, wymagane jest hiperłącze do Witryny „https://wmn.expertexpro.com/pl/”. Takie wykorzystanie materiałów Strony jest dozwolone w ilości uzasadnionej celem cytowania;

5.4 Użytkownik jest świadomy i bezwarunkowo akceptuje fakt, że właściciel witryny nie dał możliwości komentowania wpisów opublikowanych na stronie;

5.5 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika zasad i warunków określonych w niniejszej Umowie.

5.6Użytkownik jest ostrzegany, że Administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i korzystanie z zasobów zewnętrznych użytkownika, do których linki mogą być zawarte na stronie;

5.7 Użytkownik akceptuje postanowienie, że wszystkim materiałom i usługom Witryny lub dowolnej jej części mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się, że Administracja witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań w związku z taką reklamą.

6. Własność intelektualna

6.1 Zarejestrowane znaki handlowe, znaki wymienione w Witrynie są własnością ich właścicieli.

6.2 Właściciel zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie do usunięcia ze Strony wszelkich wyników działalności intelektualnej zamieszczonych na niej, bez powiadamiania Użytkownika;

6.3 Wszystkie wyniki działalności intelektualnej wykorzystane i opublikowane w Witrynie (z wyjątkiem materiałów uzyskanych z otwartych źródeł), w tym logo, a także sama Witryna i nazwa domeny są własnością intelektualną ich prawnych właścicieli i są chronione przez ustawodawstwo własności intelektualnej Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, a także odpowiednie międzynarodowe konwencje prawne;

7. Postanowienia reklamowe

7.1 Użytkownik podczas korzystania z Witryny wyraża zgodę administratora na otrzymywanie informacji reklamowych zamieszczonych w Witrynie. W przypadku braku zgody użytkownika na to postanowienie, użytkownik ma prawo nie korzystać z Witryny lub odmówić jej pełnego korzystania.

8. Dla właścicieli praw autorskich

8.1 Jeśli jesteś właścicielem wyłącznych praw do jakichkolwiek materiałów znajdujących się na tej stronie, a Twoje prawa zostały w ten czy inny sposób naruszone przy użyciu tego zasobu, prosimy o natychmiastowy kontakt z administracją witryny, wysyłając zapytanie na adres kontaktowy: chinateampro2015 @ gmail. com, aby rozwiązać problemy dotyczące usuwania materiału;

8.2 Administracja witryny informuje, że prośba o naruszenie praw autorskich i usunięcie informacji naruszających prawa autorskie zostanie rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 5 (pięciu) dni roboczych;

8.3 W celu jak najszybszego i najbardziej obiektywnego rozpatrzenia odwołania właściciel praw autorskich musi podać następujące informacje:

- Dokument potwierdzający istnienie wyłącznych praw do materiałów zamieszczonych na stronie;

- Bezpośrednie linki do stron zasobów, informacje, które naruszają prawa autorskie;

8.4 Jeśli wniosek nie zostanie złożony przez właściciela praw autorskich, ale przez jego upoważnionego przedstawiciela, konieczne jest przedstawienie kopii pełnomocnictwa upoważnionego przez przedstawiciela do rozwiązania takich problemów, należycie poświadczonego.

9. Inne warunki

9.1 Wszelkie możliwe spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, traktatami i umowami krajów WNP, a także z normami traktatów międzynarodowych;

9.2 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być rozumiane jako ustanowienie między Użytkownikiem a Administracją Witryny relacji agencyjnych, partnerstw, wspólnych działań, osobistych relacji najmu lub jakichkolwiek innych relacji, które nie są wyraźnie przewidziane w Umowie;

9.3 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia korzystania z informacji, jest ważna przez czas nieokreślony i rozszerza swój wpływ na Użytkowników uzyskujących dostęp do Strony zarówno przed datą publikacji niniejszej Umowy, jak i po dacie jej publikacji;

9.4 Brak działania ze strony administracji strony, w przypadku naruszenia przez któregokolwiek z użytkowników postanowień umowy, nie pozbawia administracji strony prawa do podjęcia późniejszych odpowiednich działań w celu obrony swoich interesów i ochrony praw autorskich materiałów strony chronionych zgodnie z prawem;

9.5Strony zgodziły się, że w przypadku wszystkich sporów wynikających ze stosunków regulowanych niniejszą umową obowiązkowe jest postępowanie przedprocesowe w sprawie rozstrzygania sporów.

Uwaga dotycząca plików cookie i powiązanych technologii

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, aby zagwarantować maksymalną wygodę dla użytkowników, zapewniając spersonalizowane informacje, zapamiętując preferencje marketingowe i produktowe oraz pomagając uzyskać właściwe informacje. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie zgodnie z niniejszym zawiadomieniem dotyczącym tego typu plików. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie tego typu plików, musisz odpowiednio ustawić ustawienia przeglądarki lub nie korzystać ze strony wmn.expertexpro.com/pl/.

Co to jest plik cookie i powiązane technologie?

Plik cookie to mały plik, zwykle składający się z liter i cyfr. Ten plik jest zapisywany na komputerze, tablecie, telefonie lub innym urządzeniu używanym do odwiedzania strony. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez właścicieli witryn w celu zapewnienia działania witryn lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu uzyskania informacji analitycznych.

My i nasi usługodawcy możemy wykorzystywać różne rodzaje plików cookie na naszych stronach:

Niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania witryny, umożliwiają poruszanie się po naszej stronie i korzystanie z jej możliwości. Te pliki nie identyfikują Cię jako osoby fizycznej. Jeśli nie zgadzasz się na użycie tego typu pliku, może to wpłynąć na wydajność witryny lub jej składników.
Pliki cookie związane z wydajnością, wydajnością i analizą. Pliki te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą witryną, dostarczają informacji o odwiedzanych obszarach i ilości czasu spędzonego w witrynie, a także pokazują problemy z działaniem zasobów internetowych, na przykład komunikaty o błędach. Pomoże nam to ulepszyć witrynę. Analityczne pliki cookie pomagają nam również mierzyć skuteczność kampanii reklamowych i optymalizować zawartość witryny dla osób zainteresowanych naszymi reklamami. Tego rodzaju pliki cookie nie mogą być użyte do identyfikacji. Wszystkie informacje, które są gromadzone i analizowane, są anonimowe.

Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie służą do identyfikowania użytkowników powracających na naszą stronę. Pozwalają nam indywidualnie wybierać dla Ciebie treść witryny, witać Cię po imieniu i zapamiętywać Twoje preferencje. Zablokowanie tego typu plików może mieć wpływ na wydajność i funkcjonalność witryny oraz może ograniczyć dostęp do treści w witrynie.

Reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie rejestrują informacje o twoich działaniach online, w tym wizytach na naszych stronach i stronach, a także informacje o linkach i reklamach, które wybrałeś do obejrzenia. Jednym z celów, które sobie wyznaczyliśmy, jest odzwierciedlenie na naszych stronach internetowych treści, które są w pełni skierowane do Ciebie. Kolejnym celem jest zapewnienie nam i naszym usługodawcom możliwości dostarczania reklam lub innych informacji w bardziej dokładny sposób, zgodnie z Twoimi wyraźnymi zainteresowaniami. (W ten sposób my i nasi dostawcy angażujemy partnerów, takich jak portale informacyjne, platformy zarządzania danymi i platformy badań popytu, które zapewniają pomoc w przetwarzaniu takich danych.) Na przykład, jeśli przeglądasz stronę w naszej witrynie poświęconą konkretnemu produktowi, możemy upewnić się, że na wszystkich naszych stronach lub w innych witrynach zobaczysz reklamy związane z tymi (lub podobnymi) produktami i powiązanymi usługami.My, nasi usługodawcy i partnerzy możemy dodatkowo wykorzystywać inne dane i informacje zebrane przy użyciu tych plików cookie, w tym informacje otrzymane od stron trzecich, w celu zapewnienia reklam.

W jaki sposób gromadzone i wykorzystywane są inne informacje?

My i nasi usługodawcy możemy wykorzystywać pliki cookie do różnych celów, w tym w celu:

  • Ułatw sobie i osobom trzecim otrzymywanie informacji o twoich wizytach na stronie.
  • Przetwarzaj swoje zamówienia.
  • Przeanalizuj informacje o swojej wizycie na stronach, aby ulepszyć naszą witrynę.
  • Dostarczaj reklamy, wiadomości i treści tworzone przez nas i osoby trzecie na tej stronie i stronach innych osób, biorąc pod uwagę twoje zainteresowania.
  • Aby pomóc w uzyskaniu niezbędnych informacji.
  • Określ liczbę odwiedzających i sposób, w jaki korzystają z naszej witryny - w celu zwiększenia skuteczności witryny i lepszego zrozumienia zainteresowań odbiorców

Jak długo przechowywane są pliki cookie na moim urządzeniu?

Niektóre pliki cookie są ważne od momentu wejścia na stronę do końca tej konkretnej sesji przeglądarki. Po zamknięciu przeglądarki pliki te stają się niepotrzebne i są automatycznie usuwane. Te pliki cookie są nazywane „sesyjnymi plikami cookie”.

Niektóre pliki cookie są przechowywane na urządzeniu i między sesjami w przeglądarce - nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Te pliki cookie nazywane są trwałymi plikami cookie. Trwałość trwałych plików cookie na urządzeniu różni się dla różnych plików cookie. My i inne firmy używamy trwałych plików cookie do różnych celów: na przykład w celu dokładniejszego określenia, jak często odwiedzasz nasze witryny lub jak często do nich wracasz, jak zmienia się charakter korzystania z naszych stron w czasie, a także w celu oceny skuteczności reklamy.

Kto umieszcza pliki cookie na moim urządzeniu?

Pliki cookie mogą być umieszczane na Twoim urządzeniu przez administrację wmn.expertexpro.com/pl/. Te pliki cookie nazywane są „własnymi” plikami cookie. Niektóre pliki cookie mogą być umieszczane na Twoim urządzeniu przez innych operatorów. Te pliki cookie nazywane są plikami cookie stron trzecich.

My i osoby trzecie możemy wykorzystywać pliki cookie, aby dowiedzieć się, kiedy odwiedzasz nasze witryny, jak wchodzisz w interakcje z pocztą e-mail, reklamą i innymi treściami. Na podstawie plików cookie można gromadzić i wykorzystywać informacje ogólne i inne, które nie są związane z identyfikacją poszczególnych użytkowników (na przykład na temat systemu operacyjnego, wersji przeglądarki i adresu URL, z którego nawigowana była ta strona, w tym z wiadomości e-mail lub reklamy ) - dzięki temu możemy zapewnić Ci więcej możliwości i przeanalizować trasy odwiedzania stron. Technologia ta pozwala obliczyć liczbę użytkowników, którzy odwiedzili określoną usługę, klikając link z określonego banera poza tą witryną, używając linku tekstowego lub zdjęć zawartych w biuletynie. Ponadto służy jako narzędzie do zbierania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z witryny do badań analitycznych i pomaga nam optymalizować nasze witryny i oferować reklamy zgodnie z zainteresowaniami, jak opisano szczegółowo poniżej.

Jak wykorzystywane są reklamy online i mobilne?

My, wraz z osobami trzecimi, w tym partnerami technologicznymi i dostawcami usług, uczestniczymy w reklamach zorientowanych na użytkownika, dostarczając reklamy i spersonalizowane treści, które naszym zdaniem i w opinii innych reklamodawców będą dla Ciebie interesujące. Zewnętrzni dostawcy używają plików cookie w celu realizacji usług dla nas lub innych firm; w takich przypadkach nie kontrolujemy korzystania z tej technologii ani informacji uzyskanych za jej pomocą i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub polityki osób trzecich.

Reklamy mogą być dostarczane z uwzględnieniem charakteru Twojej działalności w Internecie lub za pomocą urządzeń mobilnych, a także biorąc pod uwagę Twoje działania podczas wyszukiwania, opinie na temat jednej z naszych reklam lub wiadomości e-mail, odwiedzonych stron, regionu geograficznego lub innych informacji. Takie reklamy mogą pojawiać się na naszej stronie lub w witrynach stron trzecich. Partnerzy technologiczni, z którymi współpracujemy i którzy pomagają nam prowadzić kampanie reklamowe dostosowane do Twoich zainteresowań, mogą być uczestnikami stowarzyszeń samoregulacyjnych. W tej witrynie można również zobaczyć reklamy innych firm, w zależności od tego, które strony odwiedzasz, jakie działania wykonujesz w naszej witrynie i innych witrynach.

Jak zarządzać plikami cookie?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Możesz zmienić ustawienia, aby blokować pliki cookie lub ostrzegać użytkownika, gdy pliki tego typu są wysyłane do urządzenia. Istnieje kilka sposobów zarządzania plikami cookie. Więcej informacji na temat dostosowywania lub zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć w instrukcji przeglądarki. Jeśli wyłączysz używane przez nas pliki cookie, może to wpłynąć na przeglądanie Internetu, natomiast w witrynie wmn.expertexpro.com/pl/ możesz nie być w stanie uzyskać danych osobowych podczas odwiedzania strony. Jeśli korzystasz z różnych urządzeń, aby przeglądać naszą stronę internetową i uzyskiwać do niej dostęp (na przykład komputer, smartfon, tablet itp.), Musisz upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu jest skonfigurowana zgodnie z Twoim punktem widzenia na temat pracy z plikami cookie.

Użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się ze wszystkimi punktami niniejszej Umowy i bezwarunkowo je akceptuje.

Ocena
(Brak ocen)
wmn.expertexpro.com/pl/

Moda

Włosy

Paznokcie